روش های مدیریت سازمان » مدل تعالی اروپا (EFQM) » معرفي و شناخت

- معرفی مدل

-مزایای بکارگیری مدل

-کاربردهای مدل 

-مفاهیم بنیادین مدل EFQM2013

-معیارها وزیرمعیار های مدلEFQM2013   

-منطق ارزیابی رادار در مدل EFQM2013